Album Art Downloader XUI 1.2

Album Art Downloader XUI 1.2

Album Art Downloader XUI – Freeware –
ra khỏi 21 phiếu
4 Stars User Rating
Album Art Downloader XUI is a program designed to make life easier for anyone who wishes to find and update their album art for their music collection. The sources for the pictures can be defined by creating plugin scripts.

Tổng quan

Album Art Downloader XUI là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Album Art Downloader XUI.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Album Art Downloader XUI là 1.2, phát hành vào ngày 21/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Album Art Downloader XUI đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Album Art Downloader XUI đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Album Art Downloader XUI!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Album Art Downloader XUI cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại